Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
 õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó
Äîïîâ³äà÷³
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
Notice: Undefined index: Rencontre Théoriciens in /var/www/html/gps/Groupe_Physique_Statistique/seminaire.php on line 42

Dynamique hors de l’équilibre dans les systèmes quantiques
Alexandre Faribault
Equipe 106, Institut Jean Lamour
Thursday 04 December 2014 , 10h30
Salle de séminaire 2A, 7ème étage
PDF ôàéë


Äîãîðè