Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ñï³âðîá³òíèêè / Ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâà÷³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Gunter Schütz

Jülich, GermanyÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

10 â³çèò(³â).

[10]May 1996 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[9]May 2001 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[8]May 2002 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[7]September 2003 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[6]October 2005 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[5]June 2008 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Professeur invité)
[4]September 2008 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Professeur invité)
[3]October 2012 òðèâàë³ñòþ 3 òèæäåíü/òèæí³â
(Prof invité)
[2]February 2015 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(prof invite)
[1]May 2016 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(poste CNRS)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[9] Conformal Invariance in Driven Diffusive Systems at High Currents
Karevski D., Schütz G.
Phys. Rev. Lett. 118 (2017) 030601
[8] Exact Matrix Product Solution for the Boundary-Driven Lindblad XXZ Chain
Karevski D., Popkov V., Schütz G.
Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 047201
[7] Driven isotropic Heisenberg spin chain with arbitrary boundary twisting angle: Exact results
Popkov V., Karevski D., Schütz G. M.
Phys. Rev. E 88 (2013) 062118
[6] Molecular traffic control for a cracking reaction
Harish R., Karevski D., Schütz G.
Journal of Catalysis 253/1 (2008) 191-199
[5] On the universality of the fluctuation-dissipation ratio in non-equilibrium critical dynamics
Henkel M., Schütz G.M.
Journal of Physics A: Mathematical and General 37 (2004) 591
[4] Equivalences between stochastic systems
Henkel M., Orlandini E., Schütz G.M.
J. Phys. A Math. Gen. 29 (1995) 6335
[3] Schrödinger Invariance in Discrete Stochastic Systems
Henkel M., Schütz G.M.
Int. J. Mod. Phys. B8 (1994) 3487
[2] Boundary-Induced Phase Transitions in Equilibrium and Non-Equilibrium Systems
Henkel M., Schütz G.M.
Physica A206 (1994) 187
[1] Finite-lattice extrapolation algorithms
Henkel M., Schütz G.
J. Phys. A Math. Gen. 21 (1988) 2617


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.
Ëåêö³¿

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè