Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Fernando Santos

Departamento de Matematica, UFPE (Brésil)Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

3 â³çèò(³â).

[3]July 2015 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
[2]December 2015 òðèâàë³ñòþ 2 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[1]February 2017 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[4] Geometrical optics limit of phonon transport in a channel of disclinations
Fumeron S., Berche B., Moraes F., Santos F., Rodrigues E.
Eur. Phys. J. B 90 (2017) 95
[3] Using torsion to manipulate spin currents
Fumeron S., Berche B., Medina E., Santos F., Moraes F.
EPL 117 (2017) 47007
[2] Geometric effects in the electronic transport of deformed nanotubes
Santos F., Fumeron S., Berche B., Moraes F.
Nanotechnology 27 (2016) 135302
[1] Optics near a hyperbolic defect
Fumeron S., Berche B., Santos F., Pereira E., Moraes F.
Phys. Rev. A 92 (2015) 063806


Ïðàö³ êîíôåðåíö³é
[1] Tayloring energy levels with curvature ? An illustration of Da Costa formalism
Fumeron S., Berche B., Moraes F., Santos F.
Journal of Physics: Conf. Series 785 (2017) 012003


Unpublished
[1] Propagation of acoustic waves in a von-Kármán vortex street like configuration of disclinations
Fumeron S., Berche B., Moraes F., Santos F., Pereira E.
ArXiv : arxiv/1601.06584


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè