Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ñï³âðîá³òíèêè / Ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâà÷³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Michel PleimlingÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

1 â³çèò(³â).

[1]September 2000 òðèâàë³ñòþ 12 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Bourse Marie Curie)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[20] Phenomenology of ageing in the Kardar-Parisi-Zhang equation
Henkel M., Noh J.D., Pleimling M.
Phys. Rev. E85 (2012) 030102(R)
[19] Nonequilibrium phase transition in a driven Potts model with friction
Iglói F., Pleimling M. and Turban L.
Phys. Rev. E 83 (2011) 041110
[18] Non-markovian global persistence in phase-ordering kinetics
Henkel M., Pleimling M.
J. Stat. Mech. (2009) P12012
[17] Superuniversality in phase-ordering disordered ferromagnets
Henkel M., Pleimling M.
Phys. Rev. B78 (2008) 224419
[16] Symmetry based determination of space-time functions in nonequilibrium growth processes
Röthlein A., Baumann F., Pleimling M.
Phys. Rev. E 74 (2006) 061604
[15] Ageing in disordered magnets and local scale-invariance
Henkel M., Pleimling M.
Europhys. Lett. 76 (2006) 561
[14] On the identification of quasiprimary operators in local scale-invariance
Henkel M., Enss T., Pleimling M.
J. Phys. A: Math. Gen. 39 (2006) L589
[13] Out-of-equilibrium properties of the semi-infinite kinetic spherical model.
Baumann F., Pleimling M.
Journal of Physics A: Mathematical and General 39 (2006) 1981-1999
[12] Reply to ``Comment on 'Scaling of the linear response in simple ageing systems without disorder' ''
Henkel M., Pleimling M.
Phys. Rev. E72 (2005) 028104
[11] Ageing without detailed balance in the bosonic contact and pair-contact processes: Exact results
Baumann F., Henkel M., Pleimling M., Richert J.
Journal of Physics A: Mathematical and General 38 (2005) 6623
[10] On the scaling and ageing behaviour of the alternating susceptibility in spin glasses and local scale invariance
Henkel M., Pleimling M.
Journal of Physics Condensed Matter 17 (2005) S1899
[9] Ageing and dynamical scaling in the critical Ising spin glass
Henkel M., Pleimling M.
Europhysics Letters 69 (2005) 524
[8] Two-time autocorrelation function in phase-ordering kinetics from local scale invariance
Henkel M., Picone A., Pleimling M.
Europhysics Letters 68 (2004) 191
[7] Logarithmic corrections in the two-dimensional Ising model in a random surface field
Pleimling M., Bagamery F.A., Turban L., Iglói F.
Journal of Physics A: Mathematical and General 37 (2004) 8801
[6] Scaling of the linear response in simple aging systems without disorder
Henkel M., Paessens M., Pleimling M.
Physical Review E69 (2004) 056109
[5] Local scale invariance as dynamical space-time symmetry in phase-ordering kinetics
Henkel M., Pleimling M.
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Phys 68 (2003) 651011
[4] Scaling of the magnetic linear response in phase-ordering kinetics
Henkel M., Paessens M., Pleimling M.
Europhysics Letters 62 (2003) 664
[3] Comment on "aging, phase ordering, and conformal invariance" (multiple letters)
Corberi F., Lippiello E., Zannetti M., Henkel M., Pleimling M.
Physical Review Letters 90 (2003)
[2] Aging, phase ordering, and conformal invariance
Henkel M., Pleimling M., Godreche C., Luck J.-M.
Physical Review Letters 87 (2001) 2657011
[1] Anisotropic scaling and generalized conformal invariance at Lifshitz points
Pleimling M., Henkel M.
Physical Review Letters 87 (2001) 125702


Ïðàö³ êîíôåðåíö³é
[1] Anisotropic scaling and generalized conformal invariance at Lifschitz points
Henkel M., Pleimling M.
Computer Physics Communications 147 (2002) 419


Unpublished
[1] Phase-ordering kinetics of two-dimensional disordered Ising models
Baumann F., Henkel M., Pleimling M.
ArXiv : arxiv/0709.3228


Êíèæêè
[1] Non-equilibrium phase transitions II: Ageing and dynamical scaling far from equilibrium
Henkel M., Pleimling M.
Springer Verlag (Heidelberg) (2010)


Book edition
[2] Ageing and the glass transition
Henkel M., Pleimling M, Sanctuary R.
Springer Lecture Notes in Physics 716 (2007)
[1] Statistical physics of ageing phenomena and the glass transition
Henkel M., Pleimling M, Sanctuary R.
J. Phys: Conf. Series 40 (2006)


ðîçä³ëè â êíèæêàõ
[1] Local scale-invariance in disordered systems
Henkel M., Pleimling M.
Springer Lecture Notes in Physics 736 (2008) 107


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè