Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Francisco Mireles

CNyN - UNAM - EnsenadaÏåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

1 â³çèò(³â).

[1]September 2014 òðèâàë³ñòþ 6 òèæäåíü/òèæí³â
(Dionicos (IRSES FP7))

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[2] Wiggly cosmic string as a waveguide for massless and massive fields
Azevedo F., Moraes F., Mireles F., Berche B., Fumeron S.
Phys. Rev. D 96 (2017) 084047
[1] Rashba Spin-Orbit interaction enhanced by Graphene in-plane deformations
Berche B., Mireles F., Medina E.
Cond. Matter Phys. 20 (2017) 13702


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè