Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Lech Longa

Jagellonian University, Marian Smoluchowski Institute of Physics, KrakowÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Êîëî çàö³êàâëåíü

Research interest

# Computer Modelling of Soft Matter
# Deterministic chaos and synchronization
# Statistical Field Theory of Polymers and Liquid Crystals
# Chirality
# Stochastic Processes
# Phase Transitions and Critical Phenomena

Teaching (present and past)

# Statistical mechanics
# Computer Simulations (also in Brazil)
# Phase transitions and critical phenomena (also in Brazil and Italy)
# Symmetry and phase transitions (also in Italy)
# Theory of liquid crystals (also in Italy)
# Doing algebra with computer (Mathematica and Maple packages in action)
# Quantum chemistry
# Quantum mechanics with a computer

Present activity:
theoretical soft matter physics and chaotic dynamics:
exact statistical mechanics of two-dimensional Ising models with periodically distributed impurities;
theory of smectic phases and reentrant phase transitions in strongly polar liquid crystals;
elastic properties of liquid crystals;
Monte Carlo and Molecular dynamics simulations of orientational and positional order in liquid crystals;
orienting properties of surfaces and interfaces,
synchronization of chaotic deterministic systems,
induced and spontaneous chiral structures of soft matter


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

5 â³çèò(³â).

[5]October 2008 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Metz-Nancy-Krakow collaboration)
[4]December 2008 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Metz-Nancy-Krakow collaboration)
[3]December 2010 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(collaboration)
[2]December 2011 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(collaboration)
[1]February 2012 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(collaboration)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[3] Tetrahedratic mesophases, chiral order, and helical domains induced by quadrupolar and octupolar interactions
Trojanowski K., Pajak G., Longa L., Wydro T.
Phys. Rev. E 86 (2012) 011704
[2] Chiral Symmetry Breaking in Bent-Core Liquid Crystals
Longa L., PajÄ…k G., Wydro T.
Phys. Rev. E Rapid Communications 79 (2009) 040701(R)
[1] Stability of biaxial nematic phase for systems with variable molecular shape anisotropy
Longa L., Pająk G., Wydro T.
Phys. Rev. E 76 (2007) 011703


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè