Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Peter LajkoÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

2 â³çèò(³â).

[2]June 1999 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[1]September 1999 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[4] Scaling properties at the interface between different critical subsystems: The Ashkin-Teller model
Lajko P., Turban L. and Iglói F.
Phys. Rev. B 76 (2007) 224423
[3] Percolation and conduction in restricted geometries
Lajko P., Turban L.
Journal of Physics A: Mathematical and General 33 (2000) 1683
[2] Corner exponents in the two-dimensional Potts model
Karevski D., Lajko P., Turban L.
Journal of Statistical Physics 86 (1997) 1153
[1] Anisotropic scaling in layered aperiodic Ising systems
Berche B., Berche P.E., Henkel M., Igloi F., Lajko P., Morgan S., Turban L.
Journal of Physics A: Mathematical and General 28 (1995) L165


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè