Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ïîñò³éí³ ñï³âðîá³òíèêè

Äàí³ ïðî îñîáó:


Jérome Dubail

Ñïèñîê ïóáë³êàö³é :

Ñòàòò³
[18] One-particle density matrix of trapped one-dimensional impenetrable bosons from conformal invariance
Brun Y., Dubail J.
SciPost Phys. 2, 012 (2017)
[17] Inhomogeneous field theory inside the arctic circle
Allegra N., Dubail J., Stéphan J.-M., Viti J.
J. Stat. Mech. (2016) 053108
[16] Tensor network trial states for chiral topological phases in two dimensions and a no-go theorem in any dimension
Dubail J., Read N.
Phys. Rev B 92 (2016) 205307
[15] Chiral $SU(2)k$ currents as local operators in vertex models and spin chains
Bondesan R., Dubail J., Faribault A., Ikhlef Y.
J. Phys. A : Math. Theor. (2015) to appear
[14] Logarithmic corrections to the free energy from sharp corners with angle 2π
Stéphan J.-M., Dubail J.
J. Stat. Mech. (2013) P09002
[13] Edge-state inner products and real-space entanglement spectrum of trial quantum Hall states
Dubail J., Read N., Rezayi E.H.
PHYSICAL REVIEW B 86 (2012) 245310
[12] Conformal boundary state for the rectangular geometry
Bondesan R., Dubail J., Jacobsen J.L., Saleur H.
NUCLEAR PHYSICS B 862 (2012) 553
[11] Real-space entanglement spectrum of quantum Hall systems
Dubail J., Read N., Rezayi E.H.
PHYSICAL REVIEW B 85 (2012) 115321
[10] Entanglement Spectra of Complex Paired Superfluids
Dubail J., Read N.
PHYSICAL REVIEW LETTERS 107 (2011) 157001
[9] Local quantum quenches in critical one-dimensional systems: entanglement, the Loschmidt echo, and light-cone effects
Stephan J.M., Dubail J.
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT (2011) P08019
[8] Universal behavior of a bipartite fidelity at quantum criticality
Dubail J., Stephan J.M.
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT (2011) L03002
[7] Critical exponents of domain walls in the two-dimensional Potts model
Dubail J., Jacobsen J.L., Saleur H.
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL 43 (2010) 482002
[6] Bulk and boundary critical behaviour of thin and thick domain walls in the two-dimensional Potts model
Dubail J., Jacobsen J.L., Saleur. H
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT (2010) P12026
[5] Conformal field theory at central charge c=0: A measure of the indecomposability (b) parameters
Dubail J., Jacobsen J.L., Saleur H.
NUCLEAR PHYSICS B 834 (2010) 399
[4] Conformal boundary conditions in the critical O(n) model and dilute loop models
Dubail J., Jacobsen J.L., Saleur H.
NUCLEAR PHYSICS B 827 (2010) 457
[3] Exact Solution of the Anisotropic Special Transition in the O(n) Model in Two Dimensions
Dubail J., Jacobsen J.L., Saleur H.
PHYSICAL REVIEW LETTERS 103 (2009) 145701
[2] Conformal two-boundary loop model on the annulus
Dubail J., Jacobsen J.L., Saleur H.
NUCLEAR PHYSICS B 813 (2009) 430
[1] Diffusive Liquid Propagation in Porous and Elastic Materials: The Case of Foams under Microgravity Conditions
Saint-Jalmes A., Marze S., Ritacco H., Langevin D., Bail S., Dubail J., Guingot L., Roux G., Sung P., Tosini L.
PHYSICAL REVIEW LETTERS 98 (2007) 058303


Pedagogical papers
Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè