Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Jean-Sébastien Caux

AmsterdamÏåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

2 â³çèò(³â).

[2]June 2016 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(Prof invité)
[1]May 2017 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(Prof invité)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[4] Dynamical correlation functions of the mesoscopic pairing model
Faribault A., Calabrese P., Caux J.S.
PHYSICAL REVIEW B 81 (2010) 174507
[3] Bethe ansatz approach to quench dynamics in the Richardson model
Faribault A., Calabrese P., Caux J.S.
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 50 (2009) 095212
[2] Quantum quenches from integrability: the fermionic pairing model
Faribault A., Calabrese P., Caux J.S.
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT (2009) P03018
[1] Exact mesoscopic correlation functions of the Richardson pairing model
Faribault A., Calabrese P., Caux J.S.
PHYSICAL REVIEW B 77 (2008) 064503


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè