Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Enrico CarlonÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

1 â³çèò(³â).

[1]September 1998 òðèâàë³ñòþ 12 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Bourse du ministère des affaires étrangeres)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[3] Critical properties of the reaction-diffusion model 2A->3A, 2A->0
Carlon E., Henkel M., Schollwoeck U.
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Phys 63 (2001) 361011
[2] Critical behavior of the random Potts chain
Carlon E., Chatelain C., Berche B.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 60 (1999) 12974
[1] Density matrix renormalization group and reaction-diffusion processes
Carlon E., Henkel M., Schollwoeck U.
European Physical Journal B 12 (1999) 99


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè