Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Notice: Undefined index: Ancien étudiant in /var/www/html/gps/Groupe_Physique_Statistique/personne.php on line 83

Äàí³ ïðî îñîáó:


Sascha Sebastian Wald

IJL

Êîëî çàö³êàâëåíü

statistical physics and open quantum systems


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

1 â³çèò(³â).

[1]December 2017 òðèâàë³ñòþ 6 òèæäåíü/òèæí³â

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[5] On integral representations and asymptotics of some hypergeometric functions in two variables
Wald S., Henkel M.
Integral Transforms Spec. Funct. 29 (2018) 95
[4] Lindblad dynamics of the quantum spherical model
Wald S., Landi G., Henkel M.
J. Stat. Mech. (2018) 013103
[3] Energy barriers of metastable states in first order quantum phase transitions
Wald S., Timpanaro A., Cormick C., Landi G.T.
ArXiv : arxiv/1712.07180
[2] Lindblad dynamics of a quantum spherical spin
Wald S., Henkel M.
J. Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 125001 IOPSelect
[1] Quantum phase transition in the spin-anisotropic quantum spherical model
Wald S., Henkel M.
J. Stat. Mech. (2015) P07006


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè