Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ñï³âðîá³òíèêè / Ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâà÷³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Lev Shchur

Institut Landau, ChernogolovkaÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

11 â³çèò(³â).

[11]September 2000 òðèâàë³ñòþ 4 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Cooperation CNRS - Russian Academy of Sciences)
[10]June 2001 òðèâàë³ñòþ 3 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Cooperation CNRS - Russian Academy of Sciences)
[9]November 2001 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Cooperation CNRS - Russian Academy of Sciences)
[8]October 2002 òðèâàë³ñòþ 3 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Cooperation CNRS - Russian Academy of Sciences)
[7]February 2004 òðèâàë³ñòþ 2 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Coopération CNRS - Russian Academy of Sciences)
[6]May 2007 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Cooperation CNRS - RAS : LEA Physique Theorique et Matiere Condensee)
[5]September 2008 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Cooperation CNRS - RAS : LEA Physique Théorique et Matière Condensée)
[4]September 2009 òðèâàë³ñòþ 4 òèæäåíü/òèæí³â
(LEA CNRS - Institut Landau)
[3]May 2010 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(pour une durée de 4 semaine(s) (LEA CNRS - Institut Landau))
[2]June 2011 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(LEA CNRS-Landau)
[1]September 2012 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(LIA CNRS-Landau)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[7] The two-dimensional 4-state Potts model in a magnetic field
Berche B., Butera P., Shchur L.
J. Phys. A Math. Theor. 46 (2013) 095001
[6] Numerical revision of the universal amplitude ratios for the two-dimensional 4-state Potts model
Shchur L.N., Berche B., Butera P.
Nucl. Phys. B 811 (2009) 491-518
[5] High-precision determination of universal amplitude ratios for the q=3 Potts model in 2d
Shchur L.N., Berche B. and Butera P.
Phys. Rev. B 77 (2008) 144410
[4] A study of logarithmic corrections and universal amplitude ratios in the two-dimensional 4-state Potts model
Shchur L.N., Berche B. and Butera P.
Europhys. Lett. 81 (2008) 30008
[3] Numerical investigation of logarithmic corrections in two-dimensional spin models
Berche B., Shchur L.N.
JETP Letters 79 (2004) 213
[2] Susceptibility amplitude ratio in the two-dimensional three-state Potts model
Shchur L., Butera P., Berche B.
Nuclear Physics B 620 (2002) 579
[1] Quenched bond dilution in two-dimensional Potts models
Chatelain C., Berche B., Shchur L.N.
Journal of Physics A: Mathematical and General 34 (2001) 9593


Ïðàö³ êîíôåðåíö³é
[1] Universal ratios of critical amplitudes in the Potts model universality class
Berche B., Butera P. Janke W. and Shchur L.
Comp. Phys. Comm. 180 (2009) 493


ðîçä³ëè â êíèæêàõ
[1] Logarithmic corrections and universal amplitude ratios in the 4-state Potts model
Berche B., Butera P. and Shchur L.N.
Physics Procedia 7 (2010) 7-18


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè