Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Äîêòîðàíòè

Äàí³ ïðî îñîáó:


Stefano Scopa

Êîëî çàö³êàâëåíü

Dynamics of systems driven across phase transitions


Ñïèñîê ïóáë³êàö³é :

Ñòàòò³
[1] One-dimensional Bose gas driven by a slow time-dependent harmonic trap
Scopa S., Karevski D.
J.Phys. A: Math. Theor. 50 (2017) 425301


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè

[1] Physique atomique et moléculaire des M1 Erasmus Mundus
Ëåêö³¿, M1 Physique (2018)


Äîãîðè