Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Francisco Sastre

Universidad de Guanajuato, Leon (Mexico)

Êîëî çàö³êàâëåíü

physique statistique hors équilibre, vieillissement, modèle des électeurs


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

3 â³çèò(³â).

[3]June 2013 òðèâàë³ñòþ 2 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(sabbatique)
[2]December 2015 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(invite)
[1]September 2017 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[2] An alternative order-parameter for non-equilibrium generalized spin models on honeycomb lattices
Sastre F., Henkel M.
J. Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 165002
[1] Antiferromagnetic majority voter model on square and honeycomb lattices
Sastre F., Henkel M.
Physica A444 (2016) 897-904


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè