Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Notice: Undefined index: Ancien étudiant in /var/www/html/gps/Groupe_Physique_Statistique/personne.php on line 83

Äàí³ ïðî îñîáó:


Thierry PlatiniÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[8] Entanglement replication via quantum repeated interactions
Wendenbaum P., Platini T., Karevski D.
Phys. Rev. A 91 (2015) 040303(R)
[7] Fourier's law on a one-dimensional optical random lattice
Platini T., Harris R. J., Karevski D.
J. Phys. A: Math. Theor. (IOPSELECT) 43 (2010) 135003
[6] Quantum Non-Equilibrium Steady States Induced by Repeated Interactions
Karevski D., Platini T.
Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 207207
[5] Entanglement evolution after connecting finite to infinite quantum chains
Eisler V., Karevski D., Platini T., Peschel I.
J. Stat. Mech. (2008) P01023
[4] Work fluctuations in quantum spin chains
Dorosz S., Platini T., Karevski D.
Physical Review E 77 (2008) 051120
[3] Relaxation in the XX quantum chain
Platini T., Karevski D.
J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007) 1711-1726
[2] Gradient critical phenomena in the Ising quantum chain
Platini T., Karevski D., Turban L.
J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007) 1467 - 1479
[1] Scaling and front dynamics in Ising quantum chains
Platini T., Karevski D.
European Physical Journal B 48 (2005) 225


Ïðàö³ êîíôåðåíö³é
[1] Out of equilibrium process in Ising quantum chains
Platini T., Karevski D.
Journal of Physics: Conference Series 40 (2006) 93


Ph.D
Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.
Ïîñòåðè íà àòåëüº
[2] 23/05/2007 Relaxation in the XX and Ising quantum chains
[1] 19/05/2006 Out of equilibrium processes in Ising quantum chains


Çàõèñò(è)

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè