Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Ingo PeschelÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

2 â³çèò(³â).

[2]1992 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[1]1996 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[3] Entanglement evolution after connecting finite to infinite quantum chains
Eisler V., Karevski D., Platini T., Peschel I.
J. Stat. Mech. (2008) P01023
[2] Inhomogeneous systems with unusual critical behaviour
Igloi F., Peschel I., Turban L.
Advances in Physics 42 (1993) 683
[1] Critical behaviour in parabolic geometries
Peschel I., Turban L., Igloi F.
Journal of Physics A: Mathematical and General 24 (1991) L1229


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.
Ëåêö³¿

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè