Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Ricardo Paredes

IVIC VenezuelaÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

2 â³çèò(³â).

[2]October 2001 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(PCP Venezuela)
[1]November 2003 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(PCP Venezuela)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[5] On the critical behavior of two-dimensional liquid crystals
Fariñas-Sanchez A.I., Botet R., Berche B., Paredes R.
Cond. Matter Phys. 13 (2010) 13601
[4] Topological transition in a two-dimensional model of liquid crystal
Fariñas-Sanchez A.I., Paredes R., Berche B.
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Phys 72 (2005) 031711
[3] Influence of quenched dilution on the quasi-long-range ordered phase of the 2d XY model
Berche B., Fariñas-Sanchez A.I., Holovatch Yu., Paredes R.V.
European Physical Journal B 36 (2003) 91
[2] Evidence for a topological transition in nematic-to-isotropic phase transition in two dimensions
Fariñas-Sanchez A.I., Paredes R., Berche B.
Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Phys 308 (2003) 461
[1] Correlations in the low-temperature phase of the two-dimensional XY model
Berche B., Fariñas-Sanchez A.I., Paredes R.
Europhysics Letters 60 (2002) 539


Çàïðîøåí³ ñòàòò³
[1] Nematic phase transitions in two-dimensional systems
Berche B., Paredes R.
Condensed Matter Physics 8 (2005) 723


Ïðàö³ êîíôåðåíö³é
[1] Transiciones de fase topológicas en cristales líquidos
Paredes R., Fariñas-Sanchez A.I. and Berche B.
Rev. Mex. Fis. 52(3) (2003) 181


Book edition
[1] Mochima theoretical physics spring school
Berche B., Donoso A., Paredes R.
Condensed Matter Physics 9 (2006) 215


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè