Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Olesya Mryglod

ICMP, NASU, LvivÏóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[8] A scientists' view of scientometrics: Not everything that counts can be counted
Kenna R., Mryglod O., Berche B.
Cond. Matter Phys. 20 (2017) 13803
[7] Quantifying the evolution of a scientific topic: reaction of the academic community to the Chornobyl disaster
O. Mryglod, Y. Holovatch, R. Kenna, B. Berche
Scientometrics 106 (2016) 1151-1166
[6] Predicting Results of the Research Excellence Framework using Departmental h-Index -- Revisited
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. , Berche B.
Scientometrics 104 (2015) 1013-1017
[5] Predicting Results of the Research Excellence Framework using departmental h-Index
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. , Berche B.
Scientometrics 102 (2015) 2165-2180
[4] Comparison of a citation-based indicator and peer review for absolute and specific measures of research-group excellence
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. , Berche B.
Scientometrics 97 (2013) 767-777
[3] Absolute and specific measures of research group excellence
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. , Berche B.
Scientometrics 95 (2013) 115-127
[2] On the comparison of extensive and intensive measures of scientific group efficiency
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu., Berche B.
Rep. Nat. Acad. Sci. of Ukraine (2013)
[1] Complex networks
von Ferber C., Holovatch Yu., Olemskoi O., Holovatch T., Mryglod O., Olemskoi I., Palchykov V.
J. Phys. Stud. 10 (2006) 247-289


Çàïðîøåí³ ñòàòò³
[1] Academic research groups: evaluation of their quality and quality of their evaluation
B. Berche, Y. Holovatch, R. Kenna, O. Mryglod
J. Phys.: Conf. Ser. 681 (2016) 012004


Ïîïóëÿðèçàö³ÿ, ³ñòîð³ÿ íàóêè
[1] On the problem of science evaluation
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu., Berche B.
Bull. Nat. Acad. Sci. of Ukraine (2013)


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè