Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ñï³âðîá³òíèêè / Ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâà÷³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Fernando MoraesÏåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

5 â³çèò(³â).

[5]October 2014 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
[4]July 2015 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Prof invité)
[3]September 2015 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
[2]February 2017 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Prof invité)
[1]September 2017 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Prof invité)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[16] Optical concentrator from a hyperbolic liquid crystal metamaterial
F. Azevedo, D. Figueiredo, F. Moraes, B. Berche, S. Fumeron
ArXiv : arxiv/1806.11514
[15] Wiggly cosmic string as a waveguide for massless and massive fields
Azevedo F., Moraes F., Mireles F., Berche B., Fumeron S.
Phys. Rev. D 96 (2017) 084047
[14] Cosmology in the laboratory: an analogy between hyperbolic metamaterials and the Milne universe
Figueiredo D., Moraes F., Fumeron S., Berche B.
Phys. Rev. D 96 (2017) 105012
[13] Geometrical optics limit of phonon transport in a channel of disclinations
Fumeron S., Berche B., Moraes F., Santos F., Rodrigues E.
Eur. Phys. J. B 90 (2017) 95
[12] Using torsion to manipulate spin currents
Fumeron S., Berche B., Medina E., Santos F., Moraes F.
EPL 117 (2017) 47007
[11] Retrieving the saddle-splay elastic constant $K_{24}$ of nematic liquid crystals from an algebraic approach
Fumeron S., Moraes F., Pereira E.
The European Physical Journal E 39 (2016)
[10] Mimicking Kleinian cosmology with electronic metamaterials
Figueiredo D., Gomes F.A., Fumeron S., Berche B. and Moraes F.
Phys. Rev. D 94 (2016) 044039
[9] Geometric effects in the electronic transport of deformed nanotubes
Santos F., Fumeron S., Berche B., Moraes F.
Nanotechnology 27 (2016) 135302
[8] Thermal diode made by nematic liquid crystal
Melo D., Fernandes I., Moraes F., Fumeron S., Pereira E.
Phys. Lett. A 380 (2016) 3121 - 3127
[7] Optics near a hyperbolic defect
Fumeron S., Berche B., Santos F., Pereira E., Moraes F.
Phys. Rev. A 92 (2015) 063806
[6] Generation of optical vorticity from topological defects
Fumeron S., Pereira E.R., Moraes F.
Physica B 476 (2015) 19-23
[5] Principles of thermal design with nematic liquid crystals
Fumeron S., Pereira E.R., Moraes F.
Phys. Rev. E 89 (2014) 020501
[4] Metric approach for sound propagation in nematic liquid crystals,
Pereira E.R., Fumeron S., Moraes F.
Phys. Rev. E 87 (2013) 049904
[3] Modeling heat conduction in the presence of a dislocation
Fumeron S., Pereira E.R., Moraes F.
Int. J. Therm. Sci. 67 (2013) 64
[2] Kinematic negative birefringence in fast-moving dielectrics
Fumeron S., Vaveliuk P., Faudot E., Moraes F.
JOSA B 4 (2011) 765
[1] Structure of the dielectric tensor in nematic liquid crystals with topological charge
Vaveliuk P., Moraes F., Fumeron S., Martinez Matos O., Calvo M.L.
JOSA A 27 (2010) 1466


Ïðàö³ êîíôåðåíö³é
[1] Tayloring energy levels with curvature ? An illustration of Da Costa formalism
Fumeron S., Berche B., Moraes F., Santos F.
Journal of Physics: Conf. Series 785 (2017) 012003


Unpublished
[1] Propagation of acoustic waves in a von-Kármán vortex street like configuration of disclinations
Fumeron S., Berche B., Moraes F., Santos F., Pereira E.
ArXiv : arxiv/1601.06584


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.
Ëåêö³¿

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè