Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Gabriel Landi

USPÏåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

2 â³çèò(³â).

[2]February 2014 òðèâàë³ñòþ 3 òèæäåíü/òèæí³â
(Spider)
[1]June 2015 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(SPIDER)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[5] Lindblad dynamics of the quantum spherical model
Wald S., Landi G., Henkel M.
J. Stat. Mech. (2018) 013103
[4] Energy barriers of metastable states in first order quantum phase transitions
Wald S., Timpanaro A., Cormick C., Landi G.T.
ArXiv : arxiv/1712.07180
[3] Fluctuations of the heat exchanged between two quantum spin chains
Landi G. T., Karevski D.
Phys. Rev. E 93 (2016) 032122
[2] Open Heisenberg chain under boundary fields: A magnonic logic gate
Landi G.T., Karevski D.
Physical Review B 91 (2015) 174422
[1] Flux rectification in the quantum XXZ chain
Landi G.T., Novais E., de Oliveira M. J.,Karevski D.
Phys. Rev. E 90 (2014) 042142


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè