Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ñï³âðîá³òíèêè / Ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâà÷³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Mariana Krasnytska

ICMP LvivÏåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

4 â³çèò(³â).

[4]January 2013 òðèâàë³ñòþ 2 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(FP7 People IRSES DynPhysBio)
[3]April 2014 òðèâàë³ñòþ 3 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
[2]November 2014 òðèâàë³ñòþ 2 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(IRSES)
[1]May 2017 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Dionicos)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[6] Marginal dimensions of the Potts model with invisible states
M. Krasnytska, P. Sarkanych, B. Berche, Holovatch Yu., R. Kenna
J. Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 255001
[5] Partition function zeros for the Ising model on complete graphs and on annealed scale-free networks
M. Krasnytska, B. Berche, Holovatch Yu., R. Kenna
J. Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 135001
[4] On the discontinuity of the specific heat of the Ising model on a scale-free network
M. Krasnytska, B. Berche, Holovatch Yu., R. Kenna
Condensed Matter Physics 18 (2015) 44601
[3] Violation of Lee-Yang circle theorem for Ising phase transitions on complex networks
M. Krasnytska, B. Berche, Yu. Holovatch, R. Kenna
EPL 111 (2015) 60009
[2] Scaling functions and amplitude ratios for the Potts model on an uncorrelated scale-free network
Krasnytska M.
Condens. Matter Phys. 17 (2014) 23602
[1] Phase transitions in the Potts model on complex networks
Krasnytska M., Berche B., Holovatch Yu.
Condensed Matter Physics 16 (2013) 23602:1-15


Ph.D
[1] Phase transitions on complex networks
Krasnytska Mariana


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè