Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ñï³âðîá³òíèêè / Ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâà÷³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Ralph KennaÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

7 â³çèò(³â).

[7]May 2007 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Professeur invité)
[6]May 2008 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Professeur invité)
[5]December 2008 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(UHP - Coventry Univ.)
[4]January 2009 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(UHP - Coventry Univ.)
[3]May 2009 òðèâàë³ñòþ 2 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Accord UHP - Coventry)
[2]June 2011 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Prof invité)
[1]November 2013 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(Colloque)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[24] Cluster Monte Carlo and dynamical scaling for long-range interactions
Flores-Sola E., Weigel M., Kenna R., Berche B.
Eur. Phys. J. Special Topics 226 (2017) 581-594
[23] Universal Finite-Size Scaling for Percolation Theory in High Dimensions
Kenna R., Berche B.
J. Phys. A: Math. Theor. 50 (2017) 235001
[22] A scientists' view of scientometrics: Not everything that counts can be counted
Kenna R., Mryglod O., Berche B.
Cond. Matter Phys. 20 (2017) 13803
[21] Marginal dimensions of the Potts model with invisible states
M. Krasnytska, P. Sarkanych, B. Berche, Holovatch Yu., R. Kenna
J. Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 255001
[20] Quantifying the evolution of a scientific topic: reaction of the academic community to the Chornobyl disaster
O. Mryglod, Y. Holovatch, R. Kenna, B. Berche
Scientometrics 106 (2016) 1151-1166
[19] Role of Fourier modes in finite-size scaling above the upper critical dimension
Flores Sola E.J. , B. Berche, R. Kenna, M. Weigel
Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 115701
[18] Partition function zeros for the Ising model on complete graphs and on annealed scale-free networks
M. Krasnytska, B. Berche, Holovatch Yu., R. Kenna
J. Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 135001
[17] On the discontinuity of the specific heat of the Ising model on a scale-free network
M. Krasnytska, B. Berche, Holovatch Yu., R. Kenna
Condensed Matter Physics 18 (2015) 44601
[16] Violation of Lee-Yang circle theorem for Ising phase transitions on complex networks
M. Krasnytska, B. Berche, Yu. Holovatch, R. Kenna
EPL 111 (2015) 60009
[15] Predicting Results of the Research Excellence Framework using Departmental h-Index -- Revisited
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. , Berche B.
Scientometrics 104 (2015) 1013-1017
[14] Predicting Results of the Research Excellence Framework using departmental h-Index
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. , Berche B.
Scientometrics 102 (2015) 2165-2180
[13] Finite-size scaling above the upper critical dimension in Ising models with long-range interactions
Flores Sola E.J., Berche B., Kenna R., Weigel M.
Eur. Phys. J. B 88 (2015) 28
[12] Fisher’s scaling relation above the upper critical dimension
Kenna R., Berche B.
EPL 105 (2014) 26005
[11] A new critical exponent 'coppa' and its logarithmic counterpart 'hat coppa'
Kenna R., Berche B.
Condensed Matter Physics 16 (2013) 23601:1-12
[10] Comparison of a citation-based indicator and peer review for absolute and specific measures of research-group excellence
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. , Berche B.
Scientometrics 97 (2013) 767-777
[9] Absolute and specific measures of research group excellence
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. , Berche B.
Scientometrics 95 (2013) 115-127
[8] On the comparison of extensive and intensive measures of scientific group efficiency
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu., Berche B.
Rep. Nat. Acad. Sci. of Ukraine (2013)
[7] Hyperscaling above the upper critical dimension
Berche B., Kenna R., Walter J.C.
Nucl. Phys. B 865 [FS] (2012) 115-132
[6] Managing research quality: Critical mass and optimal academic research-group size
Kenna R., Berche B.
IMA Journal of Management Mathematics 23 (2012) 195-207
[5] Normalization of research evaluation results across academic disciplines
Kenna R., Berche B.
Research Evaluation 20 (2011) 107-116
[4] Critical mass and the dependency of research quality on group size
Kenna R., Berche B.
Scientometrics 86 (2011) 527-540
[3] Critical masses for academic research groups and consequences for higher-education research policy and management
Kenna R., Berche B.
Higher Education Management and Policy 23/3 (2011) 9-29
[2] The extensive nature of group quality
Kenna R., Berche B.
EPL 90 (2010) 58002
[1] Extended Scaling in High Dimensions
Berche B., Chatelain C., Dhall C., Kenna R., Low R., Walter J.-C.
J. Stat. Mech. (2008) P11010


Çàïðîøåí³ ñòàòò³
[2] Academic research groups: evaluation of their quality and quality of their evaluation
B. Berche, Y. Holovatch, R. Kenna, O. Mryglod
J. Phys.: Conf. Ser. 681 (2016) 012004
[1] Statistics of statisticians: Critical mass of statistics and operational research groups in the UK
Kenna R., Berche B.
International Journal of Modern Physics: Conference Series 16 (2012) 29-40


Unpublished
Epistemology, history of sciences
[3] The Fate of Ernst Ising and the Fate of his Model
Ising T., Folk R., Kenna R., Berche B., Holovatch Yu.
ArXiv : arxiv/1706.01764
[2] Critical phenomena: 150 years since Cagniard de la Tour
Berche B., Henkel M., Kenna R.
J. Phys. Studies 13 (2009) 3201
[1] Fenomenos criticos: 150 anos desde Cagniard de la Tour
Berche B., Henkel M., Kenna R.
Rev. Bras. Ens. Fis. 31 (2009) 2602


Ïîïóëÿðèçàö³ÿ, ³ñòîð³ÿ íàóêè
[6] On the problem of science evaluation
Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu., Berche B.
Bull. Nat. Acad. Sci. of Ukraine (2013)
[5] Statistics of statisticians: Critical masses for research groups
Kenna R., Berche B.
Significance 9 (2012) 22-25
[4] Critical mass of education research groups
Kenna R., Berche B.
Research Intelligence 114 (2011) 14
[3] Masse critique et Groupes de Recherche
Kenna R., Berche B.
Sauvons l'université (2011)
[2] Critical Masses of Research Groups in the Mathematical Sciences
Kenna R., Berche B.
Mathematics Today 47 (3) (2011) 114-116
[1] Masse critique des Groupes de Recherche
Kenna R., Berche B.
Reflets de la Physique 27 (2011) 21-23


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè