Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ïîñò³éí³ ñï³âðîá³òíèêè

Äàí³ ïðî îñîáó:


Dragi Karevski+33 (0)3.83.68.48.12

Äîìàøíÿ ñòîð³íêà
Ñïèñîê ïóáë³êàö³é :

Ñòàòò³
[46] One-dimensional Bose gas driven by a slow time-dependent harmonic trap
Scopa S., Karevski D.
J.Phys. A: Math. Theor. 50 (2017) 425301
[45] Conformal Invariance in Driven Diffusive Systems at High Currents
Karevski D., Schütz G.
Phys. Rev. Lett. 118 (2017) 030601
[44] Fluctuations of the heat exchanged between two quantum spin chains
Landi G. T., Karevski D.
Phys. Rev. E 93 (2016) 032122
[43] Defect production in quench from a current-carrying non-equilibrium state
Karevski D., Harris J. R.
J. Stat. Mech. (2016) 033204
[42] Entanglement replication via quantum repeated interactions
Wendenbaum P., Platini T., Karevski D.
Phys. Rev. A 91 (2015) 040303(R)
[41] Open Heisenberg chain under boundary fields: A magnonic logic gate
Landi G.T., Karevski D.
Physical Review B 91 (2015) 174422
[40] Decoherence of Bell states by local interactions with a suddenly quenched spin environment
Wendenbaum P., Taketani B.G., Karevski D.
Phys. Rev. A 90 (2014) 022125
[39] Quantum quench from a thermal tensor state: Boundary effects and generalized Gibbs ensemble
Collura M., Karevski D.
Phys. Rev. B 89 (2014) 214308
[38] Flux rectification in the quantum XXZ chain
Landi G.T., Novais E., de Oliveira M. J.,Karevski D.
Phys. Rev. E 90 (2014) 042142
[37] Exact Matrix Product Solution for the Boundary-Driven Lindblad XXZ Chain
Karevski D., Popkov V., Schütz G.
Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 047201
[36] Hydrodynamic description of Hard-core Bosons on a Galileo ramp
Wendenbaum P., Collura M., Karevski D.
Phys. Rev. A 87 (2013) 023624
[35] Driven isotropic Heisenberg spin chain with arbitrary boundary twisting angle: Exact results
Popkov V., Karevski D., Schütz G. M.
Phys. Rev. E 88 (2013) 062118
[34] Entangling many-body bound states with propagative modes in Bose-Hubbard systems
Collura M., Aufderheide H., Roux G., Karevski D.
Physical Review A 86 (2012) 013615
[33] Nonlinear quenches of power-law confining traps in quantum critical systems
Collura M., Karevski D.
Phys. Rev. A 83 (2011) 023603
[32] Fourier's law on a one-dimensional optical random lattice
Platini T., Harris R. J., Karevski D.
J. Phys. A: Math. Theor. (IOPSELECT) 43 (2010) 135003
[31] Critical quench dynamics in confined systems
Collura M., Karevski D.
Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 200601
[30] Gradient critical phenomena in the Ising quantum chain: surface behaviour
Collura M., Karevski D., Turban L.
J. Stat. Mech. (2009) P08007
[29] Quantum Non-Equilibrium Steady States Induced by Repeated Interactions
Karevski D., Platini T.
Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 207207
[28] Entanglement evolution after connecting finite to infinite quantum chains
Eisler V., Karevski D., Platini T., Peschel I.
J. Stat. Mech. (2008) P01023
[27] Work fluctuations in quantum spin chains
Dorosz S., Platini T., Karevski D.
Physical Review E 77 (2008) 051120
[26] Molecular traffic control for a cracking reaction
Harish R., Karevski D., Schütz G.
Journal of Catalysis 253/1 (2008) 191-199
[25] Relaxation in the XX quantum chain
Platini T., Karevski D.
J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007) 1711-1726
[24] Gradient critical phenomena in the Ising quantum chain
Platini T., Karevski D., Turban L.
J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007) 1467 - 1479
[23] Probability distributions of the work in the two-dimensional Ising model
Chatelain C., Karevski D.
J. Stat. Mech. (2006) P06005
[22] Weak universality in inhomogeneous Ising quantum chains
Karevski D.
Journal of Physics A: Mathematical and General 39 (2006) L493
[21] Scaling and front dynamics in Ising quantum chains
Platini T., Karevski D.
European Physical Journal B 48 (2005) 225
[20] Off equilibrium dynamics in the 3d-XY system
Abriet S., Karevski D.
European Physical Journal B 41 (2004) 79
[19] Off equilibrium dynamics in the 2d-XY system
Abriet S., Karevski D.
European Physical Journal B 37 (2004) 47
[18] Off equilibrium dynamics in disordered quantum spin chain
Abriet S., Karevski D.
European Physical Journal B 30 (2002) 77
[17] Scaling behaviour of the relaxation in quantum chains
Karevski D.
European Physical Journal B 27 (2002) 147
[16] Random quantum magnets with broad disorder distribution
Karevski D., Lin Y.-C., Rieger H., Kawashima N., Iglói F.
European Physical Journal B 20 (2001) 267
[15] Surface and bulk critical behaviour of the XY chain in a transverse field
Karevski D.
Journal of Physics A: Mathematical and General 33 (2000)
[14] Conformal profiles in the Hilhorst-van Leeuwen model
Karevski D., Turban L., Igloi F.
Journal of Physics A: Mathematical and General 33 (2000) 2663
[13] Extended surface disorder in the quantum Ising chain
Turban L., Karevski D., Igloi F.
Journal of Physics A: Mathematical and General 32 (1999) 3907
[12] Transverse-field Ising spin chain with inhomogeneous disorder
Karevski D., Juhasz R., Turban L., Igloi F.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 60 (1999) 4195
[11] Persistent currents in mesoscopic rings and conformal invariance
Henkel M., Karevski D.
European Physical Journal B 5 (1998) 787
[10] Comparative study of the critical behavior in one-dimensional random and aperiodic environments
Igloi F., Karevski D., Rieger H.
European Physical Journal B 5 (1998) 613
[9] Lattice two-point functions and conformal invariance
Henkel M., Karevski D.
Journal of Physics A: Mathematical and General 31 (1998) 2503
[8] Random and aperiodic quantum spin chains: A comparative study
Igloi F., Karevski D., Rieger H.
European Physical Journal B 1 (1998) 513
[7] Corner exponents in the two-dimensional Potts model
Karevski D., Lajko P., Turban L.
Journal of Statistical Physics 86 (1997) 1153
[6] Exact renormalization-group study of aperiodic Ising quantum chains and directed walks
Igloi F., Turban L., Karevski D., Szalma F.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 56 (1997) 11031
[5] Finite-size effects in layered magnetic systems
Karevski D., Henkel M.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 55 (1997) 6429
[4] Aperiodic Ising quantum chain and its relation with a classical Ising chain in an inhomogeneous field
Karevski D.
Journal of Physics A: Mathematical and General 30 (1997)
[3] Log-periodic corrections to scaling: Exact results for aperiodic Ising quantum chains
Karevski D., Turban L.
Journal of Physics A: Mathematical and General 29 (1996) 3461
[2] Radial Fredholm perturbation in the two-dimensional Ising model and gap-exponent relation
Karevski D, Turban L, Igloi F
Journal of Physics A: Mathematical and General 28 (1995) 3925-3934
[1] Local critical behaviour at aperiodic surface extended perturbation in the Ising quantum chain
Karevski D, Palágyi G, Turban L
Journal of Physics A: Mathematical and General 28 (1994) 45-55


Ïðàö³ êîíôåðåíö³é
[2] Steps toward the foundations of statistical mechanics: In and out of equilibrium
Karevski D.
Condensed Matter Physics 9 (2006) 219
[1] Out of equilibrium process in Ising quantum chains
Platini T., Karevski D.
Journal of Physics: Conference Series 40 (2006) 93


Habilitation à diriger des recherches
[1] Ising Quantum Chains
Karevski D.
ArXiv : cond-mat/0611327


Epistemology, history of sciences
[1] Historical and interpretative aspects of quantum mechanics: A physicists' naive approach
Berche B., Chatelain C., Dufour C., Gourieux T., Karevski D.
Condensed Matter Physics 9 (2006) 319


Book edition
[1] Conformal Invariance: an introduction to loops, interfaces and Stochastic Loewner Evolution
Henkel M., Karevski D.
Springer Lecture Notes in Physics 853 (2012)


ðîçä³ëè â êíèæêàõ
[2] A short introduction to conformal invariance
Henkel M., Karevski D.
Springer Lecture Notes in Physics 853 (2012) 1
[1] Relaxation in Quantum Spin Chains: Free Fermionic Models
Karevski D.
in Order, Disorder and Criticality, edited by Yu. Holovatch (WS) (2004) 67


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.
Ëåêö³¿

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè

[1] Electrostatique (2)
Ëåêö³¿, L1 Physique (2013)


Äîãîðè