Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ñï³âðîá³òíèêè / Ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâà÷³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Wolfhard Janke

Institut für theoretische Physik, LeipzigÄîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

4 â³çèò(³â).

[4]March 2000 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(PAI Procope)
[3]May 2000 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Professeur invité)
[2]September 2000 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(PAI Procope)
[1]July 2001 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(PAI Procope)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[4] Monte Carlo study of phase transitions in the bond-diluted 3D 4-state Potts model
Chatelain C., Berche B., Janke W., Berche P.-E.
Nuclear Physics B 719 (2005) 275
[3] Random Ising model in three dimensions: Theory, experiment and simulation - A difficult coexistence
Berche B., Berche P.E., Chatelain C., Janke W.
Condensed Matter Physics 8 (2005) 47
[2] Bond dilution in the 3D Ising model: A Monte Carlo study
Berche P.E., Chatelain C., Berche B., Janke W.
European Physical Journal B 38 (2004) 463
[1] Softening of first-order transition in three-dimensions by quenched disorder
Chatelain C., Berche B., Janke W., Berche P.E.
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Phys 64 (2001) 036120


Çàïðîøåí³ ñòàòò³
[1] Quenched disordered ferromagnets
Janke W., Berche B., Chatelain C., Berche P.E. and Hellmund M.
Proceedings of Science LAT2005 (2005) 018


Ïðàö³ êîíôåðåíö³é
[5] Universal ratios of critical amplitudes in the Potts model universality class
Berche B., Butera P. Janke W. and Shchur L.
Comp. Phys. Comm. 180 (2009) 493
[4] Quenched disorder distributions in three-dimensional diluted ferromagnets
Janke W., Berche P.E., Chatelain C. and Berche B.
Computer Simulation Studies in Condensed-Matter Physics XVI (2004) 89
[3] Crossover effects in the bond-diluted Ising model in three dimensions
Berche PE, Chatelain C, Berche B, Janke W
Computer Physics Communications 147 (2002) 427
[2] 3D bond-diluted 4-state Potts model: A Monte Carlo study
Chatelain C., Berche P.-E., Berche B., Janke W.
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 106 (2002) 899
[1] Influence of dilution on the strong first-order phase transition of the 3D 4-state Potts model
Chatelain C, Berche PE, Berche B, Janke W
Computer Physics Communications 147 (2002) 431


ðîçä³ëè â êíèæêàõ
[2] Monte Carlo studies of three-dimensional bond-diluted ferromagnets
Berche P.E., Chatelain C., Berche B. and Janke W.
High Performance Computing in Science and Engineering (2003) 227
[1] Phase transitions in disordered ferromagnets
Janke W., Berche P.E., Chatelain C. and Berche B.
NIC Series 20 (2003) 241


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè