Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ïîñò³éí³ ñï³âðîá³òíèêè

Äàí³ ïðî îñîáó:


Olivier Collet+33 (0)3.83.68.48.12

Ñïèñîê ïóáë³êàö³é :

Ñòàòò³
[10] How does the first water shell fold proteins so fast ?
Collet O.
Accepté par J. Chem. Phys. (2010)
[9] Folding Kinetics of Proteins and Cold Denaturation.
Collet O.
The Journal of Chemical Physics 129 (2008) 155101
[8] Mercedes Benz model of neutral amino-acid side chains
Becker J.-P., Collet O.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 774 (2006) 23
[7] Four-states phase diagram of proteins
Collet O.
Europhysics Letters 72 (2005) 301
[6] Conformational rigidity in a lattice model of proteins
Collet O.
Physical Review E67 (2003)
[5] Non-Arrhenius behavior in the unfolding of a short, hydrophobic α-helix. Complementarity of molecular dynamics and lattice model simulations
Collet O., Chipot C.
Journal of the American Chemical Society 125 (2003) 6573
[4] Warm and cold denaturation in the phase diagram of a protein lattice model
Collet O.
Europhysics Letters 53 (2001) 93
[3] Hydration effects in a lattice model of protein folding
Premilat S., Collet O.
Europhysics Letters 39 (1997) 575
[2] A model of solvation of polypeptide side chains. Application to angiotensin II
Collet O., Premilat S.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 363 (1996) 151
[1] Calculation of conformational free energy and entropy of chain molecules with long-range interactions
Collet Olivier, Premilat Samuel
Macromolecules 26 (1993) 6076


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.
Ïîñòåðè íà àòåëüº
[1] 21/09/2011 How does water fold proteins so fast.


Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè

[3] Electrostatique
Ëåêö³¿, L1 Physique (2008)
[2] Electromagnétisme.
Ëåêö³¿, L2 Physique (2008)
[1] Thermodynamique
Ëåêö³¿, L2 Physique (2008)


Äîãîðè