Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ãîñò³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Jungzae Choi

Keimyung University, Daegu, Korea

Êîëî çàö³êàâëåíü

Statistical Physics


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

1 â³çèò(³â).

[1]February 2014 òðèâàë³ñòþ 5 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[4] Reply to the Comment by A. Gadomski
Choi M. Y., Choi H., Fortin J.Y. and Choi J.
Europhysics Letters 89 (2010) 40003
[3] How skew distributions emerge in evolving systems
Choi M.Y., Choi H., Fortin J.-Y. and Choi J.
Europhysics Letters 85 (2009) 30006
[2] Defect motion and lattice pinning barriers in Josephson-junction ladders
Kang H., Lim J.S., Fortin J.-Y., Choi J., Choi M.Y.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 73 (2006) 014504
[1] Health status and resonance in a model for living organisms under periodic stress and healing
Yoon B.-G., Choi J., Choi M.Y., Fortin J.-Y.
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Phys 73 (2006) 031905


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè