Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Äîêòîðàíòè

Äàí³ ïðî îñîáó:


Frankbelson Azevedo

GPS, Institut Jean LamourÑïèñîê ïóáë³êàö³é :

Ñòàòò³
[2] Optical concentrator from a hyperbolic liquid crystal metamaterial
F. Azevedo, D. Figueiredo, F. Moraes, B. Berche, S. Fumeron
ArXiv : arxiv/1806.11514
[1] Wiggly cosmic string as a waveguide for massless and massive fields
Azevedo F., Moraes F., Mireles F., Berche B., Fumeron S.
Phys. Rev. D 96 (2017) 084047


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè