Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Notice: Undefined index: Ancien étudiant in /var/www/html/gps/Groupe_Physique_Statistique/personne.php on line 83

Äàí³ ïðî îñîáó:


Nicolas Allegra

Université de Californie, Santa Barbara

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[5] Inhomogeneous field theory inside the arctic circle
Allegra N., Dubail J., Stéphan J.-M., Viti J.
J. Stat. Mech. (2016) 053108
[4] Exact solution of the $2d$ dimer model: Corner free energy, correlation functions and combinatorics
Allegra N.
Nuclear Physics B 894 (2015) 685–732
[3] Grassmannian representation of the two-dimensional monomer-dimer model
Allegra N., Fortin J.
Phys. Rev. E89 (2014) 062107
[2] Boundary crossover in non-equilibrium growth processes
Allegra N., Fortin J.-Y., Henkel M.
J. Stat. Mech. (2014) P02018
[1] Scattering of slow-light gap solitons with charges in a two-level medium
Leon J., Anghel-Vasilescu P., Ginovart F., Allegra N.
J. Phys. A: Math. Theor. 42 (2009) 055101


Ph.D
Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.
Çàõèñò(è)
[1] 29/09/2015 Soutenance de thèse


Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè