Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
CV
Êîëî çàö³êàâëåíü
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Conferences
Âèêëàäàííÿ
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
[-] [+]

Ñï³âðîá³òíèêè / Ðåãóëÿðí³ â³äâ³äóâà÷³

Äàí³ ïðî îñîáó:


Ernesto Medina

IVIC, Venezuela++58 - 212 - 5041390

Äîìàøíÿ ñòîð³íêà


Ïåðåáóâàííÿ â ãðóï³:

20 â³çèò(³â).

[20]May 2007 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Professeur invité)
[19]October 2007 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
[18]March 2008 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Professeur invité)
[17]June 2008 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Professeur invité)
[16]May 2009 òðèâàë³ñòþ 3 òèæäåíü/òèæí³â
(Prof invité)
[15]November 2009 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(PICS CNRS)
[14]March 2010 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Professeur invité)
[13]November 2010 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(PICS CNRS FONACIT)
[12]September 2011 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Prof invité)
[11]June 2012 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
[10]October 2012 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Pr invité)
[9]May 2013 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Pr invité)
[8]October 2013 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(PICS)
[7]April 2014 òðèâàë³ñòþ 4 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(PICS)
[6]August 2014 òðèâàë³ñòþ 2 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(Pr invité UL)
[5]November 2015 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(PICS CNRS)
[4]April 2016 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(Dionicos)
[3]February 2017 òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
(PICS)
[2]October 2017 òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
(PICS)
[1]January 2018 òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
(PICS)

Ïóáë³êàö³¿ ó ñï³âïðàö³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè:

Ñòàòò³
[15] Using torsion to manipulate spin currents
Fumeron S., Berche B., Medina E., Santos F., Moraes F.
EPL 117 (2017) 47007
[14] Rashba Spin-Orbit interaction enhanced by Graphene in-plane deformations
Berche B., Mireles F., Medina E.
Cond. Matter Phys. 20 (2017) 13702
[13] Ferromagnetic order induced on graphene by Ni/Co proximity effects
Peralta M., Colmenarez L., Lopez A., Berche B., Medina E.
Phys. Rev. B 94 (2016) 235407
[12] Gauge transformations and conserved quantities in classical and quantum mechanics
Berche B., Malterre D., Medina E.
Am. J. Phys. 84 (2016) 616-625
[11] Gauge transformations of Spin-Orbit interactions in graphene
Berche B., Bol�var N., L�pez A., Medina E.
Eur. Phys. J. B 88 (2015) 198
[10] Continuum model for chiral induced spin selectivity in helical molecules
Medina E., González-Arraga L.A., Finkelstein-Shapiro D., Berche B., Mujica V.
J. Chem. Phys. 142 (2015) 194308
[9] Equilibrium currents in a Corbino graphene ring
López Jimenez A., Bolívar N., Medina E., Berche B.
Condens. Matter Phys. 17 (2014) 33803: 1-8
[8] Charge and spin polarized currents in mesoscopic rings with Rashba spin-orbit interactions coupled to an electron reservoir
Ellner M., Bolívar N., Berche B., Medina E.
Phys. Rev. B 90 (2014) 085305
[7] Persistent charge and spin currents in the long wavelength regime for graphene rings
Bolívar N., Medina E., Berche B.
Phys. Rev. B 89 (2014) 125413
[6] Classical Yang-Mills theory in condensed matter physics
Berche B., Medina E.
Eur. J. Phys. 34 (2013) 161-180
[5] Spin polarization via decoherence in spin-orbit active media coupled to an electron reservoir
González-Arraga L.A., Berche B., Medina E.
Phys. Rev. B 86 (2012) 155312
[4] Spin superfluidity and spin-orbit gauge symmetry fixing
Berche B., Medina E., López A.
EPL 97 (2012) 67007
[3] Mach-Zehnder Interferometric device for spin filtering in a GaAs/AlGaAs electron gas
Santos B., Medina E., López A., Berche B.
J. Appl. Phys. 110 (2011) 114523
[2] A perfect spin filtering device through Mach–Zehnder interferometry in a GaAs/AlGaAs electron gas
López A., Medina E., Bolívar N., Berche B.
J. Phys.: Condens. Matter 22 (2010) 115303 (9pp)
[1] Gauge symmetry breaking and topological quantization for the Pauli Hamiltonian
Medina E., López A., Berche B.
Europhys. Lett. 83 (2008) 47005


Çàïðîøåí³ ñòàòò³
[1] Gauge field theory approach to spin transport in a 2D electron gas
Berche B., Bolívar N., López A., Medina E.
Cond. Matt. Phys. 12 (2009) 707-716


Unpublished
[1] Comment on "Equilibrum spin currents: Non-Abelian Gauge Invariance and Color Diamagnetism in Condensed Matter"
López A., Medina E., Bolívar N., Berche B.
ArXiv : arxiv/0902.4635


Pedagogical papers
[1] Mesoscopic rings with Spin-Orbit interactions
Berche B., Chatelain C., Medina E.
Eur. J. Phys. 31 (2010) 1267-1286


Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.


Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.

Ñåì³íàðè â ãðóï³ ³ äîïîâ³ä³ íà àòåëüº.
Ëåêö³¿

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè


Äîãîðè