Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
SPLDS 2015
SPLDS 2014
SPLDS 2013
SPLDS 2012
Àòåëüº 2011
Àòåëüº 2010
Àòåëüº 2009
Àòåëüº 2008
Àòåëüº 2007
Àòåëüº 2006
Àòåëüº 2004
Àòåëüº 2003
Àòåëüº 2002
Meco 35
Meco 25
Äîïîâ³äà÷³
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ

Ñïèñîê àòåëüº îðãàí³çîâàíèõ àáî ñï³âîðãàí³çîâàíèõ ÷ëåíàìè ãðóïè

[1] Satellite de Stat'Phys. 26
2016, Abbaye des prémontrés, Pont-à-Mousson
[2] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2015, Abbaye des prémontrés, Pont-à-Mousson
[3] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2014, Abbaye des prémontrés, Pont-à-Mousson
[4] Small Systems far from Equilibrium: Order, Correlations, and Fluctuations
2013, Max Planck Institute, Dresden
[5] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2013, Abbaye des prémontrés, Pont-à-Mousson
[6] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2012, Abbaye des prémontrés, Pont-à-Mousson
[7] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2011, Nancy
[8] Large fluctuation in non-equilibrium systems
4 - 15 juil 2011, MPIPKS Dresde, Allemagne
[9] Mini-Workshop on Statistical Physics
2010, Nancy
[10] 35th conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics (MECO)
March 15th - 19th, 2010, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson
[11] Espace et Temps
2010, Nancy
[12] Symétries non relativistes : théorie mathématique et applications physiques
2009, Tours
[13] Images et diagrammes en Mathématiques et en Physique
2009, Nancy
[14] Statistical Physics: Modern Trends and Applications
2009, Lviv, Ukraine
[15] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2009, Nancy
[16] Many-body systems far from equilibrium: fluctuations, slow dynamics and long-range interactions
2008, Dresden
[17] Minicolloque "Propriétés structurales et dynamiques de la matière désordonnée expériences et simulations", Journées de la Matière Condensée
2008, Strasbourg
[18] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2008, Nancy
[19] La question du progrès en Mathématiques et en Physique
2008, Nancy
[20] Fluctuation and dissipation phenomena in driven systems far from equilibrium
2007, Dresden, Allemagne
[21] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2007, Nancy
[22] Statistical Physics and Low Dimensional Systems
2006, Nancy
[23] Journées de la Matière Condensée (JMC 9)
2004, Nancy
[24] Statistical Physics of non-equilibrium and disordered systems
2004, Nancy
[25] Non-Equilibrium Statistical Physics in Low Dimensions and Reaction Diffusion Systems
2003, Dresden, Allemagne
[26] Statistical Physics of non-equilibrium and disordered systems
2003, Nancy
[27] Statistical Physics of non-equilibrium and disordered systems
2002, Nancy
[28] Middle European Cooperation in Statistical Physics (MECO 25)
2000, Pont-à-Mousson


Äîãîðè