Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
L1
L2
L3
M1
M2

Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè

Ïåðåéòè áåçïîñåðåäíüî äî ð³âíÿ:
L1 L2 L3 M1 M2


L1
[1] Electromagnétisme 1
Christophe Chatelain (2017), Ëåêö³¿, L1 Physique
[2] Electrostatique (2)
Dragi Karevski (2013), Ëåêö³¿, L1 Physique
[3] Petit lexique franco-allemand
Malte Henkel (2010), Ëåêö³¿, L1 Physique
[4] Notions élémentaires sur les incertitudes de mesure
Thierry Gourieux (2009), Ëåêö³¿, L1 Physique-Chimie
[5] Cinématique
Thierry Gourieux (2008), Ëåêö³¿, L1 Physique
[6] Dynamique
Thierry Gourieux (2008), Ëåêö³¿, L1 Physique
[7] Electrostatique
Olivier Collet (2008), Ëåêö³¿, L1 Physique
[8] Rappels de calcul vectoriel
Thierry Gourieux (2008), Ëåêö³¿, L1 Physique
[9] Electrocinétique
Christophe Chatelain (2004), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L1 Structure de la Matière
[10] Histoire des Sciences
Christophe Chatelain (2004), Ëåêö³¿, L1 Structure de la Matière
[11] Electrostatique (DEUG 1)
Bertrand Berche (2003), Ëåêö³¿, L1 Physique
[12] TD Electrostatique (DEUG 1 - L1)
Bertrand Berche (2003), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L1 Physique
[13] Introduction à la physique
Bertrand Berche (2002), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L1 Structure de la Matière
[14] Optique ondulatoire TD (L2)
Bertrand Berche (1996), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L1 Physique
[15] Ondes électromagnétiques TD (L1 - L2)
Bertrand Berche (1994), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L1 Physique
L2
[16] Relativité restreinte
Christophe Chatelain (2012), Ëåêö³¿, L2 Physique-Chimie
[17] Mécanique ondulatoire
Thierry Gourieux (2010), Ëåêö³¿, L2 Physique
[18] Méthodes mathématiques de la Physique 2
Mario Collura (2010), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Physique (Université de Luxembourg)
[19] Electromagnétisme.
Olivier Collet (2008), Ëåêö³¿, L2 Physique
[20] Thermodynamique
Olivier Collet (2008), Ëåêö³¿, L2 Physique
[21] Mécanique Analytique
Christophe Chatelain (2007), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Physique-Maths-Mécanique
[22] Ondes
Christophe Chatelain (2006), Ëåêö³¿, L2 Structure de la Matière
[23] Electromagnétisme
Christophe Chatelain (2005), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Structure de la Matière
[24] Thermodynamique (DEUG 2)
Bertrand Berche (2002), Ëåêö³¿, L2 Physique
[25] Phénomènes d'induction TD (L1 - L2)
Bertrand Berche (1994), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Physique
[26] TD corrigés Thermodynamique L2 - 1
Bertrand Berche (1993), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Physique
[27] TD corrigés Thermodynamique L2 - 2
Bertrand Berche (1993), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Physique
[28] TD corrigés Thermodynamique L2 - 3
Bertrand Berche (1993), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Physique
[29] TD corrigés Thermodynamique L2 - 4
Bertrand Berche (1993), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Physique
[30] TD corrigés Thermodynamique L2 - 5
Bertrand Berche (1993), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L2 Physique
L3
[31] Mécanique Quantique
Christophe Chatelain (2017), Ëåêö³¿, L3 Physique
[32] Eléments de dynamique lagrangienne et hamiltonienne
Thierry Gourieux (2015), Ëåêö³¿, L3 Physique
[33] Emergence de la mécanique quantique
Thierry Gourieux (2014), Ëåêö³¿, L3 Physique
[34] Jakob Kunz et l'effet photoélectrique
Thierry Gourieux (2014), Ëåêö³¿, L3 Physique
[35] Introduction à la théorie quantique
Thierry Gourieux (2010), Ëåêö³¿, L3 Physique
[36] Electromagnétisme des milieux (L3)
Christophe Chatelain (2009), Ëåêö³¿, L3 Physique
[37] Electromagnétisme des milieux
Christophe Chatelain (2007), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique
[38] Relativité et rayonnement
Christophe Chatelain (2007), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique
[39] Relativité générale
Christophe Chatelain (2007), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique
[40] Equation de Laplace
Christophe Chatelain (2006), Ëåêö³¿, L3 Physique
[41] Cosmologie
Bertrand Berche (2005), Ëåêö³¿, L3 Physique
[42] Théorie classique des champs (Licence)
Bertrand Berche (2005), Ëåêö³¿, L3 Physique
[43] Relativité (Licence)
Bertrand Berche (2003), Ëåêö³¿, L3 Physique
[44] Electromagnétisme des milieux (Licence)
Bertrand Berche (2000), Ëåêö³¿, L3 Physique
[45] TD corrigés Mathématiques L3 - 3
Bertrand Berche (1998), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique
[46] TD corrigés Mathématiques L3 - 1
Bertrand Berche (1996), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique
[47] TD corrigés Electromagnétisme L3 - 1
Bertrand Berche (1995), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique
[48] TD corrigés Electromagnétisme L3 - 2
Bertrand Berche (1995), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique
[49] TD corrigés de Mécanique Quantique
Bertrand Berche (1994), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique
M1
[50] Physique atomique et moléculaire des M1 Erasmus Mundus
Stefano Scopa (2018), Ëåêö³¿, M1 Physique
[51] Physique Statistique (2)
Christophe Chatelain (2017), Ëåêö³¿, M1 Physique
[52] Cosmologie et interactions fondamentales
Bertrand Berche (2009), Ëåêö³¿, M1 Physique
[53] Classical gauge field theory
Bertrand Berche (2008), Ëåêö³¿, M1 Physique
[54] Physique subatomique
Bertrand Berche (2007), Ëåêö³¿, M1 Physique
[55] Physique Statistique
Christophe Chatelain (2006), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, M1 Physique
[56] Limite hamiltonienne du modèle d'Ising
Bertrand Berche (1993), Ëåêö³¿, M1 Physique
[57] TD corrigés de Mécanique Quantique (M1)
Bertrand Berche (1993), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, M1 Physique
[58] Mécanique quantique supersymétrique
Bertrand Berche (1992), Ëåêö³¿, M1 Physique
[59] Théorie de Landau des transitions de phase
Bertrand Berche (1992), Ëåêö³¿, M1 Physique
[60] Travaux dirigés Mécanique Quantique (Maîtrise)
Bertrand Berche (1992), Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, M1 Physique
M2
[61] Visualisation par simulation numérique du comportement d'un système au point critique
Tomasz Wydro (2015), Ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ, M2 Physique
[62] Interaction entre rayonnement et matière
Christophe Chatelain (2011), Ëåêö³¿, M2 Physique
[63] Interaction rayonnement-matière
Bertrand Berche (2005), Ëåêö³¿, M2 Physique
[64] Fonctions de Green (avec applications a la physique des solides)
Loïc Turban (1996), Ëåêö³¿, M2 Physique
[65] Phénomènes de Transport 1. Thermodynamique des Processus Irréversibles
Loïc Turban (1995), Ëåêö³¿, M2 Physique
[66] Phénomènes de Transport 2. Approximation de Boltzmann
Loïc Turban (1995), Ëåêö³¿, M2 Physique
[67] Phénomènes Critiques 1. Eléments de Physique Statistique
Loïc Turban (1993), Ëåêö³¿, M2 Physique
[68] Phénomènes Critiques 2. Approximation de Champ Moyen
Loïc Turban (1993), Ëåêö³¿, M2 Physique
[69] Phénomènes Critiques 3. Théorie de Landau
Loïc Turban (1993), Ëåêö³¿, M2 Physique
[70] Phénomènes Critiques 4. Fluctuations Critiques, Lois d'Echelle
Loïc Turban (1993), Ëåêö³¿, M2 Physique
[71] Phénomènes Critiques 5. Modèles Exactement Solubles
Loïc Turban (1993), Ëåêö³¿, M2 Physique
[72] Phénomènes Critiques 6. Introduction au Groupe de Renormalisation
Loïc Turban (1993), Ëåêö³¿, M2 Physique
[73] Percolation et Modèle de Potts
Loïc Turban (1984), Ëåêö³¿, M2 Physique
[74] Transitions de Phase 1. Rappels de Physique Statistique
Loïc Turban (1983), Ëåêö³¿, M2 Physique
[75] Transitions de Phase 2. Généralités
Loïc Turban (1983), Ëåêö³¿, M2 Physique
[76] Transitions de Phase 3. Propriétés au Voisinage d'un Point Critique
Loïc Turban (1983), Ëåêö³¿, M2 Physique
[77] Transitions de Phase 4. Transitions Magnétiques
Loïc Turban (1983), Ëåêö³¿, M2 Physique
[78] Transitions de Phase 5. Transitions Solide-Liquide-Gaz
Loïc Turban (1983), Ëåêö³¿, M2 Physique
[79] Percolation et Conduction
Loïc Turban (1981), Ëåêö³¿, M2 Physique
Äîãîðè