Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ
L1
L2
L3
M1
M2

Âèêëàäàííÿ

TD corrigés Mathématiques L3 - 1
Bertrand Berche (1996)
Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, L3 Physique

Encore un recueil d'exercices corrigés, non exempt de fautes, mais qui pourra peut-être aider certains étudiants à travailler...

Çîâí³øí³é ë³íê


Äîãîðè