Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ


Ãîëîâíà ñòîð³íêà

Ñïèñîê ïóíêò³â ìåíþ:

Âñ³ ïóíêòè ïðèâåäåí³ â ë³âîìó ìåíþ.

Ãîëîâíà ñòîð³íêà Öÿ ñòîð³íêà
Äå ßê ä³ñòàòèñÿ äî íàøî¿ ãðóïè
Ñï³âðîá³òíèêè Ñïèñîê ÷ëåí³â ãðóïè, ñï³âðîá³òíèê³â ³ ãîñòåé
Ïóáë³êàö³¿ Ñïèñîê ïóáë³êàö³é ãðóïè
Ñåì³íàðè Ñïèñîê ñåì³íàð³â, ëåêö³é ³ çàõèñò³â ó ãðóï³.
Àòåëüº Ñïèñîê àòåëüº îðãàí³çîâàíèõ àáî ñï³âîðãàí³çîâàíèõ ÷ëåíàìè ãðóïè
Øêîëè Ñïèñîê øê³ë îðãàí³çîâàíèõ àáî ñï³âîðãàí³çîâàíèõ ÷ëåíàìè ãðóïè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ Ïðîãðàìè îáì³íó, â ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ÷ëåíè ãðóïè
Ðîáî÷³ ãðóïè Ñïèñîê ðîáî÷èõ ãðóï, ó ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ÷ëåíè ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿ Ïðîïîçèö³¿ êóðñîâèõ òà äîêòîðàíòñüêèõ ðîá³ò, â³ëüí³ øòàòí³ îäèíèö³
Âèêëàäàííÿ Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè

Ðîçêëàä

September 2017
SunMonTueWedThuFriSat
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
ÑÜÎÃÎÄͲ
10:25 : Algebres meta-conformes et equations invariantes (Stoimen Stoimenov)
11:05 : Simulations avec CUDA de la dynamique critique (Francisco Sastre)
Ïåðåâåñòè â ôîðìàò iCal


Ñïèñîê ìàéáóòí³õ ñåì³íàð³â äîñòóïíèé òàêîæ ÷åðåç RSS ³ FeedBurner. (RSS,FeedBurner)

×åðãîâ³ ãîñò³ ãðóïè


  • September : Fernando Moraes òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
  • September : Maksym Dudka òðèâàë³ñòþ 2 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â
  • September : Stoimen Stoimenov òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
  • September : Francisco Sastre òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â
  • October : Ernesto Medina òðèâàë³ñòþ 1 òèæäåíü/òèæí³â
  • November : Xavier Durang òðèâàë³ñòþ 1 ì³ñÿöü/ì³ñÿö³â

Notice: Undefined index: LastPubli in /var/www/html/gps/Groupe_Physique_Statistique/index.php on line 135

Exactly solvable models of growing interfaces and lattice gases: the Arcetri models, ageing and logarithmic sub-ageing
Durang X., Henkel M.
ArXiv : arxiv:1708.08237 [PDF]

Motivated by an analogy with the spherical model of a ferromagnet, the three Arcetri models are defined. They present new universality classes, either for the growth of interfaces, or else for lattice gases. They are distinct from the common Edwards-Wilkinson and Kardar-Parisi-Zhang universality classes. Their non-equilibrium evolution can be studied from the exact computation of their two-time correlators and responses. The first model, in both interpretations, has a critical point in any dimension and shows simple ageing at and below criticality. The exact universal exponents are found. The second and third model are solved at zero temperature, in one dimension, where both show logarithmic sub-ageing, of which several distinct types are identified. Physically, the second model describes a lattice gas and the third model interface growth. A clear physical picture on the subsequent time- and length-scales of the sub-ageing process emerges.


Äîãîðè