Ãðóïà ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè

Êîìàíäà 106, ²íñòèòóò Æàíà Ëÿìóðà

                     
Ãîëîâíà ñòîð³íêà
Äå
Ñï³âðîá³òíèêè
Ïóáë³êàö³¿
Ñåì³íàðè
Àòåëüº
Rencontres
Øêîëè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ
Ðîáî÷³ ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿
Âèêëàäàííÿ


Ãîëîâíà ñòîð³íêà

Ñïèñîê ïóíêò³â ìåíþ:

Âñ³ ïóíêòè ïðèâåäåí³ â ë³âîìó ìåíþ.

Ãîëîâíà ñòîð³íêà Öÿ ñòîð³íêà
Äå ßê ä³ñòàòèñÿ äî íàøî¿ ãðóïè
Ñï³âðîá³òíèêè Ñïèñîê ÷ëåí³â ãðóïè, ñï³âðîá³òíèê³â ³ ãîñòåé
Ïóáë³êàö³¿ Ñïèñîê ïóáë³êàö³é ãðóïè
Ñåì³íàðè Ñïèñîê ñåì³íàð³â, ëåêö³é ³ çàõèñò³â ó ãðóï³.
Àòåëüº Ñïèñîê àòåëüº îðãàí³çîâàíèõ àáî ñï³âîðãàí³çîâàíèõ ÷ëåíàìè ãðóïè
Øêîëè Ñïèñîê øê³ë îðãàí³çîâàíèõ àáî ñï³âîðãàí³çîâàíèõ ÷ëåíàìè ãðóïè
̳æíàð. ñï³âïðàöÿ Ïðîãðàìè îáì³íó, â ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ÷ëåíè ãðóïè
Ðîáî÷³ ãðóïè Ñïèñîê ðîáî÷èõ ãðóï, ó ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ÷ëåíè ãðóïè
Ïîñàäè, äèñåðòàö³¿ Ïðîïîçèö³¿ êóðñîâèõ òà äîêòîðàíòñüêèõ ðîá³ò, â³ëüí³ øòàòí³ îäèíèö³
Âèêëàäàííÿ Ëåêö³¿ ³ êîíñïåêòè

Ðîçêëàä

January 2018
SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Íàñòóïí³ ñåì³íàðè: Thursday 18 January 2018
11:45 : Energy barriers between meta-stable states in first-order quantum phase transitions (Sascha Sebastian Wald)
Ïåðåâåñòè â ôîðìàò iCal


Ñïèñîê ìàéáóòí³õ ñåì³íàð³â äîñòóïíèé òàêîæ ÷åðåç RSS ³ FeedBurner. (RSS,FeedBurner)

×åðãîâ³ ãîñò³ ãðóïè


  • January : Ernesto Medina òðèâàë³ñòþ 2 òèæäåíü/òèæí³â

Notice: Undefined index: LastPubli in /var/www/html/gps/Groupe_Physique_Statistique/index.php on line 135

Energy barriers of metastable states in first order quantum phase transitions
Wald S., Timpanaro A., Cormick C., Landi G.T.
ArXiv : arxiv:1712.07180 [PDF]

A system of neutral atoms trapped in an optical lattice and dispersively coupled to the field of an optical cavity can realize a variation of the Bose-Hubbard model with infinite-range interactions. This model exhibits a first order quantum phase transition between a Mott insulator and a charge density wave, with spontaneous symmetry breaking between even and odd sites, as was recently observed experimentally [Landig et. al., Nature 532 (2016)]. In the present paper we approach the analysis of this transition using a variational model which allows us to establish the notion of an energy barrier separating the two phases. Using a discrete WKB method we then show that the local tunneling of atoms between adjacent sites lowers this energy barrier and hence facilitates the transition. Within our simplified description, we are thus able to increment the phase diagram of the model with information concerning the height of the barrier separating the metastable minima from the global minimum in each phase, which is an essential aspect for the understanding of the reconfiguration dynamics induced by a quench across a quantum critical point.


Äîãîðè